Ładowanie...

Odwiedź naszą stronę

Czy masz ukończone 18 lat?

Regulamin konkursu Winnica Słoneczny Zakątek

 1. DEFINICJE

  • Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
  • Profil oznacza profil publiczny firmy Winnica Słoneczny Zakątek prowadzony pod adres https://www.facebook.com/winnicaslonecznyzakatek/?modal=suggested_action&notif_id=1596495490909425&notif_t=page_user_activity&ref=notif oraz https://www.instagram.com/winnica_sloneczny_zakatek_/
  • Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Wakacyjny Konkurs” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
  • Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego.
  • Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.
  • Organizator to firma Winnica Słoneczny Zakątek , ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki NIP 558 161 39 12
  • Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
  • Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com
  • Serwis Instagram® oznacza serwis internetowy pod adresem: https://www.instagram.com
  • Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
  • Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) profilu określający wymagania uczestników przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.
  • Zgłoszenie Konkursowe oznacza rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika w komentarzu pod jednym z postów konkursowych na Profilu stanowiących Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.4. Regulaminu.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest firma Winnica Słoneczny Zakątek, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki NIP 558 161 39 12. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
  2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji.
  3. Regulamin jest dostępny na ścianie (wallu) Profilu firmy Winnica Słoneczny Zakątek, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki NIP 558 161 39 12 pod adresem https://www.facebook.com/winnicaslonecznyzakatek oraz https://www.instagram.com/winnica_sloneczny_zakatek_/
  4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook® lub Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook® lub Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook i Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
  6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
  7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Profilu w Serwisie Facebook® i Instagram® na ścianie (wallu) Profilu pod adresem https://www.facebook.com/winnicaslonecznyzakatek oraz https://www.instagram.com/winnica_sloneczny_zakatek_/
 3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego i zamieszczenie go za pośrednictwem Proflu w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.08.2021 i trwa do dnia 15.08.2021 r. do godz. 23:59. Czas trwania zadań konkursowych jest każdorazowo określany w poście, w którym pojawia się Zadanie Konkursowe.
  3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
  3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
   • osoba biorąca udział w konkursie musi być pełnoletnia.
   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
   • posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook® lub Instagram®.
   • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.4. Regulaminu;
   • opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na swoich Profilu na Facebooku® lub Instagramie® zdjęcie konkursowe znajdujące się na Profilu Winnica Słoneczny Zakątek oraz oznaczyła innego użytkownika wybranego serwisu.
   • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu
 5. PRZEBIEG KONKURSU

  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jedno Zgłoszenie Konkursowe.
  2. Zgłoszenie Konkursowe polega na oznaczeniu profilu innej osoby w komentarzu pod Postem Konkursowym, polubieniu Profilu na Facebooku® lub Instagramie® oraz udostępnienie postu konkursowego na swoim publicznym profilu.
  3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).
  4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
  5. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Profilu Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
  6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.5. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a autor nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
  7. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
  8. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni jednego Laureata Konkursu.
  9. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: prawidłowo wykonane zadanie konkursowe.
  10. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
  11. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na ścianie (wallu) Profilu w Serwisie Facebook® i Instagram® po zakończeniu trwania konkursu. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.12. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® i Instagram® danego Laureata Konkursu.
 6. NAGRODA

  1. Butelka wina wyprodukowana w Winnicy Słoneczny Zakątek, Śmielin, ul. Stawowa 1 i kod rabatowy na zakupy w sklepie Vitis Cosmetics w wysokości -10%.
 7. WYDANIE NAGRODY

  1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora Laureata Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata Konkursu na ścianie (wallu) Profilu przesłać wiadomość podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
  3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu przez Organizatora poprzez wysłanie jej na wskazany adres lub Laureat Konkursu może odebrać osobiście nagrodę w siedzibie firmy Winnica Słoneczny Zakątek.
 8. PRAWA AUTORSKIE

  1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Profili.
  2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na wszystkich polach eksploatacji: utrwalanie, a w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
  3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
  4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.
 9. DANE OSOBOWE

  1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Profilu danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® lub Instagram® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.
  2. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® i Instagram® w postaci loginu Serwisu Facebook® oraz Instagram®.
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureata Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureata Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  6. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres Organizatora
  7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Administrator może przekazać dane osobowe Uczestników Konkursu operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
  9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do Laureata) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureata) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
  10. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  11. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureata Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 10. REKLAMACJE

  1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.dacyk@winnicaslonecznyzaktek.com przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Laureata Konkursu.
  3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
  5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
  6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook® lub Instagram® dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Profilu może zostać czasowo zawieszony.
  2. Poprawność działania platform internetowych wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook® lub Instagram®.
  3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook® lub Instagram®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
  4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
  6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Profilu. W przypadku zmiany Regulaminu na Profilu pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Profilu lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook® lub Instagram®.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
  3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
  4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Profilu.
Projekt i realizacja: © 2021 Webtom.pl / strony www Piła
Zamknij

Napisz wiadomość